IFJÚSÁGI KÖZÉLET FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

 

Honlap
Bemutatkozás
Szolgáltatások
Visszajelzés
Referencia
Partnereink
Beszámolók
Konferencia
Civil PM

BEMUTATKOZÁS


Szervezetünk küldetése, stratégiája:

Víziónk:  Olyan világot szeretnénk, ahol a fiatal korosztály(6-25 év) közéleti fejlődéséhez, tevékenységéhez megkap minden segítséget, amely demokratikus értékrendjének megszilárdulásához, aktív és kezdeményező állampolgárrá váláshoz szükséges.

Missziónk: Az IKF Alapítvány küldetése, hogy közhasznú szolgáltatásaival és anyagi támogatása révén segítse a hozzá forduló diákokat, ifjúkat, tanárokat, szülőket, önkormányzati és ifjúsági szakembereket a diákjogok illetve az ifjúsági közélet terén felmerülő problémáikban.

Az Alapítvány alakulásának helye, időpontja, célja:

Az IKF Alapítvány 2003. júniusában alakult meg Budapesten Bagó Tamás egykori diákönkormányzati tisztségviselő kezdeményezésére Budapesten. Az Alapító célja az volt, hogy létrejöjjön egy olyan műhely, ahol nem középiskolás korosztályú diákönkormányzati tagok, hanem szakmai munkát végezni akaró fiatal szakértők, önkéntesek tudnak dolgozni ifjúsági és diákközéleti fejlesztés céljával.

Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 2003. októberében jegyezte be a társadalmi szervezetek nyilvántartásába 9002-es sorszámon, mint közhasznú szervezetet. Jogszerű működését az Ügyészség felügyeli.

Szervezet felépítése, működési rendje:

Az IKF Alapítvány legfőbb döntéshozó fóruma a 3 tagú Kuratórium, mely az Alapítvány érdemi, nagyobb horderejű és hosszú-távú működéséről határoz, valamint a stratégiai célkitűzések lebontásáért, a közép és rövid távú operatív cselekvési tervek kidolgozásáért és a feladatok megvalósításáért felel. Az Alapítvány vezetését és képviseletét a Kuratóriumi Elnök látja el, aki a Kuratóriumnak tartozik beszámolási kötelezettséggel. Feladata  Kuratórium döntéseinek végrehajtása, az Alapítvány munkájának operatív irányítása. A Kuratórium az egyes programok, projectek élére esetenként projectvezetőt választ, aki felel a rábízott program végrehajtásáért, dokumentálásáért és részletesen tájékoztatja a Kuratóriumot az a program/project állásáról, a program eredményeiről.

Az Alapítvány eseti jelleggel, konkrét célok megvalósulása érdekében önkéntesekkel dolgozik együtt, illetve alkalmazottakat foglalkoztat. Az Alapítvány közhasznú szervezetként működik, azaz állami feladatok ellátása révén hozzájárul a közszolgálati és államigazgatási tevékenységek hatékonyságához. Az Alapítvány hatósági jogkört nem lát el.


Tevékenységi körök:

Az IKF Alapítvány az oktatás és az ifjúsági határterületén működő, többcélú szakmai civil szervezet. Missziójából eredően ellátja a tanuló-ifjúság iskolán belüli és iskolán kívüli közéleti felkészítését, a fő hangsúlyt a fiatalok demokratikus értékrendjének kialakítására, fejlesztésére helyezi. Ennek keretében oktatási, ifjúsági, és (humán) infrastruktúra-fejlesztési tevékenységet végez.

Az Alapítvány szakmai szervezetként részt vesz a diákjogi és az ifjúsági szervezetek által meghatározott civil térben, a szektor aktív tagjaként közreműködik a szektort érintő kérdésekben. Az Alapítvány fenti céljaival összhangban kutatásokat végez, oktat ill. ismereteket ad át, tanácsadást folytat, szakértői munkákat lát el, publikál ill. kiadványokat készít, szakért és szabadidős programokat szervez.

Térítési jegyzékünk tartalmazza az egyes tevékenységek egységárait és vállalási feltételeit is. E jegyzéket a Szolgáltatások oldalon találja meg.

Iskolán belül a demokratikus értékrend megszilárdítása és az ezzel kapcsolatos információk, módszerek terjesztése a feladatunk. Ezért a közoktatási területen az alábbi tevékenységeket végezzük:

1.      Diákönkormányzatok patronálása, munkájuk segítése tanácsadással, ismeretterjesztő előadásokkal

2.      Diákönkormányzati tagok, pedagógusok, intézményvezetők szakmai továbbképzése, tréningek, táborok és szabadidős programok szervezése

3.      Egyéni diákjogi tanácsadás pedagógusok, szülők, diákok, intézményvezetők részére, szerepvállalás konfliktusok békés rendezésében

4.      Diákönkormányzati-diákjogi témákban kutatások, felmérések, kvantitatív és kismintás felmérések végzése, kutatási eredmények nyilvánosságra hozatala

5.      Szakmai tárgyú cikkek, publikációk, elemzések, írott módszertani anyagok készítése és közzététele

6.      Intézményi belső szabályzatok, ügyiratok, fenntartói előterjesztések szakértése tanügyigazgatási, diákjogi szempontból

7.      Részvétel a közoktatási célú központi jogalkotásban, a közoktatási érdekegyeztetésben

A közoktatási tevékenységek az alábbi csoportokra terjednek ki: iskolák, kollégiumok, nevelőtestületek, diákönkormányzatok, pedagógiai intézetek, diákszervezetek, képző intézmények, fenntartók.

 

Iskolán kívül ellátjuk az ifjúsági korosztály önszerveződésével és állampolgári szocializációjával kapcsolatos szakmai, módszertani feladatokat. Ezért az ifjúsági területen a következő tevékenységeket végezzük:

1.     Helyi Önkormányzatok ifjúságpolitikai döntéseinek előkészítése, fejlesztő munka szakmai támogatása, cselekvési tervek elemzése

2.     Helyi (települési, kistérségi, városi) ifjúsági tanácsok létrehozásának és működtetésének segítése

3.      Ifjúsági munka módszertani kérdéseiben tanácsadás, segítségnyújtás, előadások és ismeretterjesztő kiadványok készítése

4.      Városi, települési diákönkormányzatok patronálása, munkájuk segítése tanácsadással, ismeretterjesztéssel

5.      Ifjúsági célú kutatások, felmérések végzése, megállapítások nyilvánosságra hozatala

6.      Részvétel az ifjúsági célú központi jogalkotásban, az ifjúsági érdekegyeztetésben

Az ifjúsági célú tevékenységek tipikusan az alábbi célcsoportokra terjed ki: polgármesteri hivatalok, ifjúsági irodák, ifjúsági információs pontok, közösségi terek, ifjúsági referensek, városi diákönkormányzatok, helyi civil szervezetek, ifjúsági szervezetek, államigazgatási szervezetek.

 

Fentieken kívül hasznos tagjai akarunk lenni a társadalmi életnek, ezért az alábbi fejlesztő-támogató tevékenységeket végezzük:

1.       A diákjogi ill. ifjúsági civil szektor fejlesztése, közreműködés a szektort érintő szakmai, módszertani kérdésekben

2.       A közélet fejlesztését szolgáló humán és reál infrastruktúra fejlesztése például szakkönyvtár  működtetésével, oktatási anyagok létrehozásával, közösségi terek és képzési helyek teremtésével

3.      A szektort leíró, azokat jellemző, a benne lévők közös öntudatát fejlesztő programok szervezése, tanácskozások és információhordozók teremtése által

A fejlesztő, építő tevékenység célcsoportjai: bárki

Az általunk gondozott tipikus témakörök:

Az itt felsorolt szakmai témakörökben Alapítványunk szakértői, trénerei segíteni tudnak Önnek, illetve szervezetének, hivatalának, intézményének. Tekintse e felsorolást egyfajta „étlapnak”, amely kész lehetőségeket tartalmaz, de a témák bősége miatt vegyes ill. egyedi igényeit is ki tudjuk elégíteni !

Szakértőink az elmúlt években számos helyen tartottak továbbképzéseket, előadásokat, tréningeket nevelőtestületnek, igazgatói értekezletnek, diákönkormányzatnak, szülői munkaközösségnek, kollégiumi nevelőknek, iskolaszéknek, vagy éppen táborozó diákoknak, segítő pedagógusoknak, polgármestereknek, ifjúsági referenseknek, köztisztviselőknek, kistérségi megbízottaknak.

Közoktatási terület:

 • A diákközélet ismérvei, a korosztályi érdekképviselet jelentősége
 • Az állampolgári nevelés ismerettára, közéleti nevelés terepei a nevelési-oktatási intézményekben
 • Diákönkormányzat alapítása, tagok választása, működtetés alapkérdései
 • DIákönkormányzati alapdokumentumok (SZMSZ, Programterv, Alapító Okirat, stb.)
 • Diákönkormányzatra vonatkozó jogszabályok a közoktatási törvényben
 • Diákönkormányzati munka szervezése, az érdekképviselet és a programszervezés
 • Diákönkormányzat gazdálkodása, pályázatírás, erőforrás-menedzsment
 • Iskolai diákközgyűlés szervezése, lebonyolítása
 • Diákmédia és a nyilvánosság egyéb eszközei az iskolákban
 • Egyéni tanulói jogok és kötelességek a közoktatási törvényben
 • A tanulókat megillető alapvető emberi, gyermeki, állampolgári jogok
 • Jogorvoslati eljárások a közoktatási intézményekben
 • Konfliktuskezelés problémás helyzetekben, jogi problémák alternatív rendezése
 • Az iskolaszék, a szülői szervezet és a fenntartó szerepe a diákjogok érvényesülése terén
 • A fegyelmi tárgyalásra vonatkozó jogi előírások
 • A diákönkormányzatot segítő/patronáló tanárok státusza, lehetőségei, tevékenységei
 • Házirend és más iskolai belső szabályzatok diákjogi szempontból
 • Az Oktatási Jogok Miniszteri Biztosának Hivatala, az intézmény igénybevétele

Ifjúsági terület:

 • Az ifjúság alapismérvei, ill. a korosztályra vonatkozó törvényi háttér
 • A hazai ifjúsági intézményrendszer (döntéshozástól a végrehajtásig)
 • Az ifjúsági törvény célkitűzései, szabályozási területei
 • A helyi önkormányzatok ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatai
 • A helyi ifjúsági cselekvési terv lényege, összeállításának módja
 • A helyi ifjúsági tanács megalakításának módszertana, a választás lebonyolítása
 • A városi diákönkormányzatok, gyermek és ifjúsági önkormányzatok, diáktanácsok ismérvei
 • A helyi ifjúsági tanácsok működésének szervezési, adminisztrációs és gazdasági kérdései
 • Az ifjúsági közösségi terek, ismeretek a tanácsadó irodákról, pontokról, házakról, klubokról
 • Az ifjúsági referensek küldetése, feladatkörei
 • Ágazati együttműködési lehetőségek (oktatási, művelődési, sport, stb.), valamint a korosztályi cserekapcsolatok, testvérkapcsolatos szervezése
 • Az Európai Unió ifjúságpolitikai célkitűzései, nemzetközi tapasztalatok
 • Az EU Ifjúság 2000-2006 és 2007-2013 programja, forrás a helyi ifjúsági munkához

Megvalósítási módozatok:

Alapítványunk munkatársait, önkénteseit általában olyan együttműködésre kérik fel, ahol a fenti témák egyikében, vagy akár több témát is érintve ismeretterjesztés, vagy ismeretszerzés, vagy egyéb fejlesztési munka zajlik. Ennek tipikus megvalósulási formáit foglaltuk össze az alábbiakban.

Ismeretterjesztő előadás

Lényegében egyoldalú ismeretátadás, ahol az előadó előre egyeztetett témában tart 1-2 órás előadást (előadásokat) nagyobb közönség számára. A hallgatóságnak lehetősége van kérdezni ill. az előadás témáját kivetítőn, vagy írott jegyzetben figyelemmel kísérni.

Kiscsoportos beszélgetés, tanácsadás

Oda-vissza kommunikációt lehetővé tevő egyszeri, vagy ismétlődő beszélgetés egy előre kijelölt problémáról, konfliktusról. E beszélgetés(ek) keretében a tanácsadó személyes ismeretei révén azonosítja a problémát (problémákat) és megoldási javaslatokat tesz ezek megoldására. A beszélgetés(ek) tartalmát, ívét, hosszát a felek együttesen határozzák meg a probléma jellegétől függően.

Ismeretátadó és fejlesztő oktatás, tréning, ill. képzés

Kisebb csoport (max. 12-15 fő) egyéni képességeinek fejlesztése, valamint tudásának gyarapítására érdekében megvalósuló ismeretátadás, amely egy-egy probléma összetett megismerését és feldolgozását teszi lehetővé, ahol a tréner egyszemélyben elméleti oktató és gyakorlati élethelyzetek levezénylője is. A tréning akkor ér el kedvező hatásfokot, ha legalább 3 óra terjedelmű.

Jogi közvetítés, mediáció

Közvetítői, békítői feladat egy konkrét jogeset kapcsán, amelyben ellenérdekű felek közösen megbízzák a mediátort a jogeset békés rendezésének kivitelezésére. Mediátorunk feladata a két fél érdekeinek felismerése alapján egy közös megállapodás elérése a két fél között a konkrét konfliktusban.

Dokumentum-, elemzéskészítés, szakanyag készítés

Írott szakanyag készítése egy előre meghatározott formában és terjedelemben, melyet a megrendelő nyomtatott és/vagy elektronikus formában saját maga tud elolvasni. A szakanyag terjedelme változó, függ a tárgykörtől, a probléma lényegétől, az olvasói célközönségtől, stb. E körbe tartozik a szakvélemény, a szakértői anyag, a gyorsteszt, az elemzés, a publikáció és az írott minta készítése is.

Adatgyűjtés és elemzés, kutatás

Kutatás esetén az alapítvány munkatársai előre egyeztetett témában adatgyűjtést végeznek (kérdőív, megkérdezés, interjú, stb.), a kapott adatokat feldolgozzák, rendszerezik, majd tudományos, a helyi társadalmi élet szereplői számára információval bíró összefüggéseket állapítanak meg. A kutatás főbb eredményeit, az elemzési módszertant, valamint az adatgyűjtést kutatási jelentésben foglaljuk össze. A probléma jellegétől függően a kutatási jelentés egyéb elemzéseket, illetve megoldási javaslatokat is tartalmaz.

A hozzánk fordulók a fentieket a gyakorlati életben általában így is szokták nevezni: konferencia fellépés, házirend elemzés, továbbképzés, diákjogi tanácsadás, diákjogi előadás, napirendi előterjesztés, kismintás kutatás, nyári tábor szervezése, űrlap készítés, felkészítés megtartása, szakkönyvek felkutatása, jogszabályelemzés, cikkírás, publikálás, szakvélemény készítés, SZMSZ minta, dök-ös beszélgetés, jó példák bemutatása, stb.

Amennyiben úgy érzi, hogy a korábban bemutatott témakörökben segítségre van szüksége és szívesen dolgozna együtt Alapítványunkkal, kérjük keressen meg minket elérhetőségeinken!

Tevékenységünket szakmai elhivatottsággal, a társadalom fejődése érdekében, non-profit keretek között végezzük. Szolgáltatásaink térítéskötelesek, mely árak a szakértői munkát, a szükséges utazás-szállás, a kapcsolattartás és az adminisztráció felmerülő költségeit fedezik. A pontos ár megállapodás kérdése, melyet a téma, a résztvevők száma, a szolgáltatás Budapesttől mért távolsága, és egyéb körülmények (pl. ÁFA tartalom) befolyásolnak. Konkrét felkérés esetén kérje pontos árajánlatunkat!

Honlap ] [ Bemutatkozás ] Szolgáltatások ] Visszajelzés ] Referencia ] Partnereink ] Beszámolók ] Konferencia ] Civil PM ]

Webhelyünkkel és működésünkkel kapcsolatos kérdéseit és észrevételeit várjuk a következő címen: ikf@ikfalapitvany.hu
 
Utolsó módosítás: 2011.05.31.